Viisauksia ihmisen Elosta Suoraa ja kriittistä puhetta politiikasta

Suomalaisen teollisuuden pelastusohjelma

(Puheeni Perussuomalaisten edustajana Energia- ja kasvufoorumin kevätseminaarissa 30.5.2011)

 

Käynnissä olevista hallitusneuvotteluista tihkuneet tiedot aiheuttavat painajaisia ja tuskanhikeä teollisuutemme omistajien, johdon ja työntekijöiden uniin. Tosiasioita ei haluta tunnustaa, mutta mitä muuta säätytalolla olevilta voi odottaakaan? Häviäjien muodostama Takinkääntöhallitus yrittää jatkaa niin kuin mitään ei olisi maailmassa tapahtunut. Utopiat vain kukoistavat ja vaaralliset kokeet ilmastolailla ja vastaavilla ovat nyt tärkeämpiä kuin suomalainen työ ja yrittäminen.

 

Suomi on ajautumassa taloudelliseen ja poliittiseen konkurssiin. Kelvottomilla kotikutoisilla päätöksillä estetään taloudellisen toimeliaisuuden ja työllisyyden käynnistymistä. Teollisuuden kustannusrakennetta, tämän hyvinvointimme takaajaa, rasitetaan nyt huomattavasti enemmän omilla kansallisilla ilmastopoliittisilla päätöksillä kuin kilpailijamaissamme.

 

Kataisen kuusikko on yksipuoleisesti toteuttavan pankkiveron lisäksi suunnittelemassa ensimmäisenä maailmassa ilmastolakia, joka jopa WWF:n ilmoituksen mukaisesti laskee elintasoamme 30 prosenttia. Yksioikoisilla fiskaalisilla vero- ja maksupäätöksillä: vihreä energiavero, syöttötariffit, kehittyville ja kehitysmaille ilmastomaksut ja niin edelleen. Näillä toimilla tullaan lisäämään kouraantuntuvasti kotitalouksien kustannuksia. Ne heikentävät merkittävästi teollisuutemme toimintaympäristöä ja horjuttavat valtion taloutta. Kun tällaisia jyrkkiä linjauksia tehdään, on niiden pohjauduttava kestäviin lähtökohtiin.

 

Kataisen kuusikko uskoo sokeasti YK:n ilmastopaneelin IPCC:n esittämiin tutkimusväitteisiin. Perussuomalaiset ei usko. Näihin kiistanalaisiin tutkimustuloksiin vedoten jatketaan väärää politiikkaa. Euroopan unionin harjoittaman ilmastopolitiikan yksi keskeinen instrumentti on päästökauppa siitä huolimatta, että on paljastunut IPCC:n tietoisesti manipuloineen monia tutkimustuloksiaan. Päästökaupan väärinkäytöksiä paljastuu tihenevään tahtiin. Satoja miljoonia euroja on ohjattu yksityisille tileille. Päästökaupasta, muun ilmastopolitiikan miljardiluokan rahavirtojen lisäksi, on tulossa yksi talousrikollisten kannattavimmista bisneksistä.

 

Toinen kummajainen YK:n ilmastopolitiikassa on niin sanotun teollisuusmaiden omantunnonrahaston kerääminen. Sitä perustellaan sillä, että teollisuusmailla on velvollisuus ja vastuu kustantaa kehittyvien ja kehitysmaiden ilmastotalkoot! Kiviniemen hallitus on luvannut osallistua valtion budjetin kautta 200–400 miljoonalla eurolla tähän rahastoon.

 

Perussuomalaiset ei hyväksy tällaista politiikkaa – tämäkö on Suomen päättäjien kiitos siitä, että isovanhempamme ja vanhempamme ovat kovalla työllä luoneet Suomen teollisuuden ja sitä kautta hyvinvoinnin?

 

Perussuomalaisten mielestä tällainen rahastoajattelu ja omantunnon puhtaaksi osto on järjetöntä. Kehittyvissä maissa kuten Kiinassa ja Intiassa sekä kehitysmaista lähinnä Afrikan alueella ylikansalliset suurkonsernit omistavat tuotantolaitokset paikallisten valtioiden kanssa. Ne kilpailevat maailmanmarkkinoilla meidän teollisuutemme kanssa samoilla tuotteilla. Kuitenkin ne toimivat aivan eri säännöillä ja polkevat räikeästi työntekijöiden oikeuksia eivätkä välitä ympäristöstä. Nämä yritykset jakavat miljardien eurojen voitot omistajilleen. Näiden ylikansallisten yritysten tulee itse lohkaista suurista voitoistaan rahoitussiivut ilmastoinvestointeihin kuten suomalaiset yritykset ovat jo tehneet. Voimassa oleva kansallinen ja kansainvälinen perussääntö on selkeä eli sottaaja siivoaa aina itse jälkensä.

 

Mikäli edelleen tietoisesti jatketaan, IPCC:n luotettavuuden horjumisen jälkeenkin, näiden pohjalta kansallisten strategioiden luomista, otetaan valtava riski, joka vaarantaa ja toteutuessaan tuhoaa teollisuutemme toimintaedellytykset. Perussuomalaiset uskoo, että tätä kautta hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohja murenee.

 

Suomalaiset suuret metsä- ja metallikonsernit pärjäävät hyvin, mutta se että pitävätkö ne tuotantolaitoksensa Suomessa, ratkaistaan tulevalla hallitusohjelmalla. Suurten metsä- ja metallikonsernien todellinen työllisyysvaikutus tulee niiden toimintaan olennaisesti liittyvästä ali- ja laitehankintaketjuista. Tulevan vaalikauden aikana käydään kovaa kilpailua siitä, missä maissa metsä- ja metalliteollisuuden tuotantolaitokset säilyvät ja missä ne laajentavat toimintaansa. Kansallisilla päätöksillä ratkaistaan pärjääkö Suomi tässä kilpailussa. Pääoppositiopuolueena Perussuomalaiset katsoo tarkalla silmällä tulevan hallituksen ratkaisuja.

 

Päästökauppajärjestelmällä ja hallinnollisilla määrällisillä päästöjen pienentämisillä ei saavuteta maailmanlaajuisesti päästöjen minimointitavoitetta. Nykyisellä ilmastopolitiikalla vain hidastetaan Euroopan unionin ja Suomen talouskasvua sekä luodaan työttömyyttä hyvinvointiyhteiskuntamme perusrahoittajalle, teollisuudelle, koska lisärasitteet teollisuuden kustannusrakenteeseen vievät lopunkin kilpailukykymme. On surullista, että myös ammattiyhdistysliike on nostanut kädet tämän edessä pystyyn. Keskusjärjestöt eivät enää puolusta suomalaisia työpaikkoja vaan esittävät vahvennettuja turvaverkkoja vastaanottamaan väärästä ilmastopolitiikasta syntyvän työttömien armeijan. Perussuomalaiset eivät jää tuleen makaamaan, vaan vaikuttaa parhaansa mukaan myös ammattiyhdistysliikkeessä.

 

Perussuomalaisten mielestä Suomen on otettava nyt johtava rooli maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa tekemällä uudet linjaukset ja konkreettiset esitykset, joilla saavutetaan globaalit ilmastopoliittiset tavoitteet. Suurimmat C02 päästöjen tuottajat ovat maailmanlaajuisesti energia- ja teollisuustuotanto sekä liikenne. Maailmanlaajuisesti on jo hyväksytty autoille niin sanottu ominaispäästöjärjestelmä. Vastaava järjestelmä on luotavissa myös energia- ja muiden tuotantolaitosten päästöille. Vain tällä tavalla voimme saada maailmanlaajuisesti yhdenvertaiset teollisuuden kilpailuehdot ja sitä kautta paremman, kestävän ilmastopolitiikan.

 

Ominaispäästöjärjestelmä on oikeudenmukainen ja se ottaa huomioon jo nyt tehdyt investoinnit, joilla vähennetään päästöjä. Esimerkiksi suomalaisen terästuotannon ominaispäästöt ovat tonnia kohti puolta alhaisemmat kuin Euroopassa keskimäärin puhumattakaan Aasian ja Venäjän vastaavista laitoksista. Tämä on saavutettu systemaattisella investointipolitiikalla. Satojen miljoonien eurojen investoinneilla on tehostettu tuottavuutta ja saatu päästöt minimoitua.

 

Kategorisilla määrällisillä päästötavoitteiden toteuttamisilla jouduttaisiin leikkaamaan tuotantoa, joka tästä syystä siirtyisi sellaisiin maihin, jotka eivät ole sitoutuneet vastaaviin tavoitteisiin ja päätöksiin kuin Suomi ja Euroopan unioni. Perussuomalaisten esittämässä ominaispäästöjärjestelmässä sovitaan maailmanlaajuisesti sektorikohtaisten päästöjen raja-arvot. Ne tuotantolaitokset, jotka eivät pääse näihin sektorikohtaisiin päästötasoihin, maksavat kansallisesti tai kansainvälisesti ilmastoveroa. Ilmastovero on korvamerkitty, jolla rahoitetaan kyseessä olevien tuotantolaitosten ilmastoinvestointeja. Teknologiaa viedään tämän rahaston rahoituksella sinne, missä sitä tarvitaan.

 

Toinen vaihtoehto on, että WTO laatii uudet ilmastopoliittiset kauppasäännökset. Sellaisten tuotantolaitosten tuotteet, jotka eivät pääse päästönormitukseen, joutuvat maksamaan sanktion tai tullin. Tällä ilmastosanktiolla voidaan vaikuttaa kahdella tavalla: ensiksi ilmastosanktion keräämisellä varmistetaan, ettei mikään tuotantolaitos voi missään päin maailmaa toimissaan suorittaa ilmastodumppausta ja toisekseen tulla tätä kautta väärillä kilpailupelisäännöillä maailmanmarkkinoille. Tämä on kehittyneen läntisen maailman teollisuudelle elinehto, koska joudumme jo tekemään tuotteemme kalliimmalla kustannusrakenteella. Näin saadaan kaikki kustannusrakenteeltaan samalle viivalle.

 

Suomessa on jo kehitetty valmis hiilidioksidipäästöjen talteenoton teknologia, jolla voitaisiin vähentää päästöjä jopa 30 prosenttia sulkematta ainoatakaan energia- ja lämpölaitosta kävivät ne hiilellä, kannoilla tai turpeella. Samalla voitaisiin luoda ainakin yksi uusi pikku-Nokia hyvinvointiyhteiskuntaamme rahoittamaan.

 

Ilmastosanktiotuloilla voidaan ostaa juuri tällaista suomalaista teknologiaa Suomesta, jolla voidaan toteuttaa eri puolilla maailmaa olevien saastuttavien laitosten ilmastoinvestoinnit. Maksajana on oltava saastuttaja eikä kukaan muu. Kaikkien on hyväksyttävä IPR:n oikeudet, eli kukaan ei saa lähteä kopiomaan tätä teknologiaa ja myydä siten sitten omina tuotteinaan. Suomen johtava rooli ilmastopolitiikassa syntyy viemällä ominaispäästöjärjestelmä keskustelunaiheeksi maailmanlaajuisesti.

 

Perussuomalaisten terveiset Säätytalolle ovat selkeät. Suomen on tavoiteltava sähköenergiatuotannon täyttä omavaraisuutta. Se toteutetaan monipuoleisella tuotantorakenteella eli ydin-, vesi-, turve- ja uusiutuvan energian lähteillä. Uusiutuvien energiamuotojen tuotannon tulevaisuus turvataan kertaluonteisella investointituella ja nostamalla tuote- ja teknologiapanoksia. Perussuomalaiset vaatii, että edellisen hallituksen syöttötariffipäätökset perutaan sekä torjutaan Windfall- ja uraaniverot. Näin varmistamme oikeudenmukaisen sähköenergian hinnoittelun. Suomi ilmoittaa Kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle, että rikkipäästötavoitteiden toteuttamiseen otetaan ainakin 15 vuoden siirtymäaika.


On toivottavaa, että Säätytalon korvat kuulevat tämän viestin ja ennen kaikkea ymmärtävät sen. Perussuomalaisten esittämillä toimilla pelastettaisiin vielä osa suomalaista teollisuustuotantoa ja säilytettäisiin sen asema hyvinvointimme takaajana.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Touko Apajalahti

"on paljastunut IPCC:n tietoisesti manipuloineen monia tutkimustuloksiaan"

Tämä on täyttä roskaa. Ensinnäkin IPCC ei itse tutki vaan vetää yhteen hyvin laajan tutkimusryhmien joukon tutkimustuloksia. Toiseksi IPCC:n raporteista on löytynyt vain muutama, kokonaiskuvan kannalta epäolennainen virhe.

Käyttäjän juhoanttila kuva
Juho Anttila

"Häviäjien muodostama Takinkääntöhallitus yrittää jatkaa niin kuin mitään ei olisi maailmassa tapahtunut."

Mitä ne kolmanneksi jääneet siellä taas huutelee? Antaa isojen poikien, siis niiden, jotka keräsi enemmän ääniä, tehdä duuninsa rauhassa. ;)

Jari Eteläsaari

Hyvä kirjoitus, persujen äänestäjänä voi olla tällä hetkellä hyvin tyytyväinen niihin näkemyksiin joita puolueen edustajat tuovat esiin.

Teollisuuden toimintamahdollisuuksien parantaminen kotimaassamme on mielestäni kaikkein tärkein asia mistä täytyy pitää huolta, jos siitä ei pidetä huolta niin mihinkään muuhunkaan eivät yhteiskuntamme varat tule riittämään.

€tana kommentoi tuossa tuota asiaa myös:

Teknologiateollisuus julkaisi perjantaina Teknologiateollisuus globaalisti -raportin. Sen mukaan alan työpaikkojen määrä on vähentynyt Suomessa lamaa edeltävän ajan tasolta 40 000:lla.

http://euroetana.blogspot.com/2011/05/mita-viennil...

Saksan taloudellinen vahvuus johtuu nimenomaan maan kehittyneestä teollisuudesta, kreikan ja portugalin tilanne taasen päinvastaisesta.

Poistettu Poistettu

Tällä hetkellä tuntuu olevan ihan vaikuttava määrä todisteita ja asiantuntijoita sekä ilmastonmuutoksen puolesta että vastaan. Kavahdan tämänkaltaisia absoluuttisia kannanottoja totuudesta koska selvyyttä ei ilmiselvästi ole.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset